www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
За нас :: Политики :: Политика за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни

Политика за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни

PoliciesБългарска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)
Политика за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни

Ценности

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), като член на Международната федерация по семейно планиране (МФСП) и на Националната мрежа за децата (НМД), има сред своите основни ценности подкрепата и разпространението на политики за защита на деца, млади хора и уязвими възрастни.
Ключов елемент в дейностите по опазване на добруването на децата, младите хора и уязвимите възрастни е зачитането на правото им :
- на здраве, безопасност и благосъстояние, както и техните интереси да бъдат взимани под внимание на всички нива на работа
- тяхното благополучие и развитие да бъдат насърчавани и предпазвани, така че да могат да развият пълния си потенциал
- да бъдат ценени, уважавани и разбирани в контекста на тяхната култура, религия и етнос и техните нужди да бъдат идентифицирани и посрещнати в горния контекст и контекста на семействата им,  винаги когато е възможно
- бъдат изслушвани и вижданията им да бъдат взимани под  внимание, да бъдат насърчавани и да им се помага да участват при взимане на решения, които ги засягат

Тази политика се прилага в съзвучие с останалите политики на БАСП и като основна част от стратегическия план на организацията, в рамките на мисията и стратегическите й цели – да работи за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ) в България и да създаде условия за осъществяването на сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП)

Политика и процедури

1. Целта на тази политика е да създаде набор от направляващи принципи и минимални стандарти за създаване  на безопасна среда за деца, млади хора и уязвими възрастни
2. Тази политика се отнася за екипа, членовете и доброволците на БАСП. Като следствие, личности, експерти, НПО организации и техния персонал, имащи договорни отношения с БАСП, са задължени да се съобразяват с тази политика, и могат да имат достъп до обучения в съответствие с нея.
3. БАСП ще си сътрудничи само с институции или други организации, които са съгласни със стандартите и принципите на асоциацията по отношение на защитата на деца, млади хора и уязвими възрастни.
4. Подкрепящи супервизия и мониторинг ще бъдат подсигурени за всички членове на екипа, които работят с деца, млади хора и уязвими възрастни.
5. Спазването на етичен кодекс трябва да бъде възприет от всички членове на БАСП, били те персонал, доброволци или конултанти.

Принципи

1. БАСП съзнава, че като правоносители децата, младите хора и уязвимите възрастни имат право на достъп до информация и услуги, свързани със СРЗ, по начин, предпазващ ги от насилие, ескплоатация или посегателство.
2. БАСП не толерира какъвто и да било вид насилие или експрлоатация над дете, млад човек или уязвим възрастен и се ангажира да информира и подкрепя персонала си при изпълнение на техните задължения, за да предотвратяват насилие и да защитават децата, младите хора и уязвимите възрастни
3. БАСП смята, че възрастните, родителите, настойниците, предоставящите услуги, обучителите и всички, които работят с деца, млади хора и уязвими възрастни са отговорни и имат задължението да направят така, че тези права да бъдат спазвани
4. БАСП вярва, че създаването на безопасна среда за всички деца, млади хора и уязвими възрастни изисква сътрудничеството на всички членове на екипа на асоциацията и партньорите й.

Шест ръководни принципа, върху които се основава работата на БАСП с деца и млади хора:

1. Основан на правата на детето
2. Участие на децата
3. Недопускане на дискриминация
4. В интерес на детето
5. Зачитане и надграждане на силните страни
6. Да не се вреди!

ДЕФИНИЦИИ И ТЕРМИНИ

Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години.
Млад човек е всеки човек на възраст между 18 и 25 години.
Уязвим възрастен е всеки човек над 25-годишна възраст, който е бил жертва на мъчение, изнасилване или други форми на психологическо, физическо или сексуално насилие; всеки човек с увреждания; всеки човек със специални потребности; всеки човек, неспособен по някаква причина да се грижи сам за себе си.

Вътрешноорганизационната закрила на детето е отговорността, която служителите на БАСП имаме, за да гарантираме, че дейностите и програмите, които изпълняваме, не вредят на децата, не ги излагат на риск от злоупотреби и всички опасения по отношение на безопасността на децата в общностите, където работим, в случай на необходимост се докладват на съответните служби.

„Не вредя” се отнася за отговорността на организацията да „не наврежда”, или да намали вредата, която може да нанася непредумишлено в резултат на неподходящи дизайн и/или изпълнение на дейности, проекти и програми.

Дефиниции на вреда и злоупотреба:

Физическа злоупотреба
Фактическа или потенциална физическа злоупотреба, причинена от друго лице – дете или възрастен. Може да включва удряне, разтърсване, хвърляне, отравяне, горене или изгаряне, удавяне, душене, или всякакво друго физическо нараняване на дете и/или младеж, включително и подправяне на симптомите или преднамерено влошаване на здравето.

Сексуална злоупотреба
Включва насилването или примамването на дете, млад човек или уязвим възрастен към сексуални действия, независимо дали са запознати или не с това, което се случва. Тези действия могат да включат физически контакт, включително проникващи или непроникващи действия. Също може да включват намесата на децата, младите хора и уязвимите възрастни в гледането или произвеждането на порнографски материали, или насърчаването им към неподходящо поведение.

Сексуална експлоатация на деца, млади хора и уязвими възрастни
Форма на сексуална злоупотреба, която включва деца, млади хора и уязвими възрастни, въвлечени в сексуални активности срещу пари, подаръци, храна, подслон, привързаност, статукво или нещо друго, от което те или техните семейства имат нужда. Тази форма на злоупотреба може да бъде свързана с манипулиране, сприятеляване с тях, спечелване на тяхното доверие и осигуряване на достъп до алкохол и наркотични вещества. Този тип злоупотребяващи взаимоотношения между жертва и извършител се основават на дисбаланса на власт, като възможностите на жертвата са силно ограничени. Тази форма на злоупотреба може да бъде грешно разбрана от деца и възрастни като взаимоотношения, базирани на взаимно съгласие.

Сексуалната експлоатация на деца, млади хора и уязвими възрастни се проявява по различни начини. Тя може да включва извършител, упражняващ финансов, емоционален или физически контрол над малолетно, непълнолетно или пълнолетно лице. Може да включва и връстници, които манипулират или подтикват жертвата към сексуална активност, понякога в рамките на една банда или махала. Тази форма може да се проявява и чрез организирана мрежа от извършители, които получават финансови облаги от трафик на хора в различни локации, за да участват в сексуални активности с голям брой хора.

Неглижиране
В зависимост от контекста, ресурсите и обстоятелствата, неглижирането и пренебрежителното отношение може да се определи като постоянен неуспех в посрещането на основните физически и/или психологически нужди на човека, които могат да прераснат в сериозно увреждане на здравето или развитието, като например ненабавянето на достатъчно храна, подслон и дрехи или небрежно отношение и безотговорност към основни емоционални нужди. Неглижирането може да се състои в незаинтересованост на майката по време на бременност, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и недостатъчна грижа за дете или възрастен с увреждания.

Емоционална злоупотреба
Постоянно емоционално малтретиране, което се отразява на емоционалното развитие и състояние на човек. Действията, свързани с емоционалната злоупотреба могат да включват забрана за свободно движение, унижаване, снизходителност, тормоз (включително кибертормоз), заплашване, сплашване, дискриминиране, присмиване и други форми на отношение, основано на отхвърляне или враждебност.

Мониторинг и оценка

1. Управителният съвет, екипът и доброволците имат цялостното задължение да спазват политиката и процедурата за спазване на безопасност, защита и подкрепа за всички деца, млади хора и уязвими възрастни, свързани по някакъв начин с организацията.
2. Политиката за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни е интегрирана в организационните оценки на риска и годишни доклади.
3. Като неразделна част от разработването на програми, проекти и във всички дейности на БАСП се залага предварително извършване на оценка на риска за деца, млади хора и уязвими възрастни. При необходимост и в процеса на работа се разработват стратегии за избягване и/или намаляване на потенциалния риск за тях.
4. Всички членове на екипа, в чиято длъжностна характеристика са включени задачи, свързани с младежки програми и програми за уязвими млади хора и възрастни (младежки координатори, мениджъри на младежки програми, координатори на програми за младежи със специални образователни потребности или физически увреждания, предоставящи услуги, обучители, обучители на връстници, доброволци, и други) са задължени и отговорни наравно с Управителния съвет и изпълнителния директор да участват в разглеждането и актуализирането на политиката и процедурата най-малко на всеки три години.

 

Отговорности на ръководството на БАСП

1.Да промотира процедурите и политиките на БАСП за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни.

2. Да запознае служителите си с принципите си за работа със или за деца, млади хора и уязвими възрастни на настоящата политика за защита и подкрепа като част от процедурата си по наемане и назначаване и да се увери, че всички членове на асоциацията са запознати със задълженията и отговорностите си.

3. Да насърчава усилията и подкрепата на сексуалното и репродуктивно здраве и права на младите хора и уязвимите възрастни.

4. Да насърчава участието на млади хора и уязвими възрастни в управлението, партньорството между млади хора и възрастни при изработването, развиването и управлението на политики и програми, които ги засягат.

5. Да предоставя на служителите си информация и знания за защита и подкрепа на децата, младежите и уязвимите възрастни текущо и да ги обучава.

6. Да увеличи достъпа до разбираемо, подходящо за младите хора здравно и сексуално образование и безопасни СРЗ услуги и консултиране.

7. Да ограничи свързаните с пола бариери и практиките, които подкопават сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора и уязвимите възрастни.

8. Да създаде безопасна и комфортна за младите хора и уязвими възрастни среда.

9. Ръководството е отговорно за въвеждането на новите членове на екипа в задълженията им от момента на постъпването им.

10. С подписването на работно споразумение новите членове на екипа (и, ретроспективно, всички членове на персонала) трябва да потвърдят съгласието си с политиката и нейни последващи актуализации.

11. Да информира партньорите си с принципите на настоящата политика при сключване на договори за съвместна дейност и да изисква от тях съблюдаването им.

Принципи за конфиденциалност

1. Общи условия: Екипът на БАСП и нейните партньори ще пазят в тайна цялата информация, събрана в процеса на тяхната работа. Освен в случаи на съмнения за насилие над деца, персоналът на БАСП и на нейните партньори ще разкрива поверителна инфомация на трети лица само с информирано писмено разрешение от клиента и/или ползвателят на услуги.
2. Съхраняване и сподляне на поверителна информация: Поверителна информация ше се споделя само с професионална цел. Това важи както за персонала, така и за доброволците и е валидно и когато информация се споделя извън БАСП и организациите, за и с които тя работи. Всякаква поверителна информация ще се пази и съхранява под ключ. Достъп ще бъде даван само на упълномощени от закона лица и на колеги, които се нуждаят от нея за професионално ползване.
3. Ограничаване на достъпа до информация за клиенти и/или ползватели на услуги: Персоналът на БАСП и този на нейните партньори ще ограничат достъпа до информация относно клиенти и/или ползватели на услуги и ще гарантира, че всички заети под техните разпоредби лица са запознати с изискванията за поверителност, свързани с тази информация
4. Мултидисциплинарни дейности: При предоставянето на услуги като част от мултидисциплинарна група, ако предоставящият услуги споделя поверителна информация за клиент и/или ползвател на услуги след разрешение от последния, то той ще информира всички получатели на информацията, че тя трябва да се ползва и съхранява според принципите на конфиденциалността
5. Непоказване на поверителна информация: При обучения, в публикации и книги е желателно да се ползват фиктивни случаи за илюстрация на методите на работа с клиенти и/или ползватели на услуги. Когато описания на случаи или друга поверителна информация се изполва при обучения, изследвания или публикации, екипът на БАСП и на нейните партньори трябва да вземат нужните мерки, за да подсигурят подходящо екраниране на произхода на материалите с цел предотвратяване разкриването на самоличността на клиента и/или ползвателя на услуги
6. Поверителност след прекратяване на професионални отношения: Екипът на БАСП и този на нейните партньори ще продължат да се отнасят към информацията за клиентите и/или ползвателите на услуги като към поверителна информация и след прекратяване на отношенията между личностите и/или организациите, доставящи услуги и клиентите и/или ползвателите на услуги

Основни правила и разпоредби

Управителният съвет, персонала и доброволците на БАСП, както и тези на партньорите й, трябва:

- винаги да се отнасят към децата, младите хора и уязвимите възрастни с уважение и като към личности с индивидуални права
- да гледат на децата, младите хора и уязвимите възрастни като на личности със специфични нужди и права и да ценят и взимат насериозно техните мнения и виждания
- да работят с децата, младите хора и уязвимите възрастни в дух на сътрудничество и равнопоставено партньорство въз основата на взаимно доверие и зачитане
- да работят с децата, младите хора и уязвимите възрастни по начини, които подпомагат техните възможности и да развиват и насърчават техния потенциал
- да се стремят да разбират децата, младите хора и уязвимите възрастни в контекста на средата, в която живеят

Управителният съвет, екипът и доброволците на БАСП, както и тези на партньорите й, не трябва НИКОГА:

- да упражняват психическо/физическо посегателство върху деца, млади хора и уязвими възрастни
- да удрят деца, млади хора и уязвими възрастни с цел дисциплиниране или по друга, каквато и да било, причина
- да имат физически/сексуални отношения с деца, млади хора и уязвими възрастни
- да имат насилствени/насилнически отношения с деца, млади хора и уязвими възрастни
- да постъпват по начини, които могат да бъдат третирани като насилнически или да поставят деца, млади хора и уязвими възрастни под риск от насилие
- да се държат по начин, който може да се изтълкува като неуместен или сексуално провокативен
- да оправдават или взимат уачстие в действия/поведение на деца, млади хора и уязвими възрастни, което е незаконно, опасно или насилническо
- да се държат по начини, които са засрамващи, унижаващи, подигравателни или принизяващи спрямо деца, млади хора и уязвими възрастни, както и да - извършват каквато и да е друга форма на психическо насилие
- да дискриминират, фавозризират или разграничават деца, млади хора и уязвими възрастни за сметка на други
- да заснемат и публикуват снимки на деца, млади хора и уязвими възрастни без тяхното или на семействата/настойниците им съгласие и когато е възможно, трябва да обясняват - възможните употреби на разрешения заснет материал.
В случай на установяване на грубо неспазване на правилата и разпоредбите, свързано с безопасността на деца, млади хора и уязвими възрастни, служителите на БАСП попълват формуляра Процедура за докладване и информират Управителния съвет.

Информацията за защита и подкрепа на деца, млади хора и уязвими възрастни е налична на интернет страницата на БАСП.

 

 

Банер
Банер

Последни новини

БАСП подкрепя Лятната академия на БМЧК „Завръщане в бъдещето”

Камчия, 2-9 септември 2018 г.

За втора поредна година БАСП подкрепя Лятната академия на Български младежки червен кръст (БМЧК). Тази година мотото на Академията е вдъхновено от култовата филмова поредица „Завръщане в бъдещето”. Младежи от цялата страна – доброволци на БМЧК, представители на младежките червени кръстове на други европейски държави, обучители от партньорски организации по 8 големи модула се събраха от 2 до 9 септември 2018 година в Камчия. Д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на БАСП, Петър Цинцарски, консултант на МЗ и член на УС на БАСП и Станимир Бояджиев, председател на БМЧК бяха менторите на модула „Превенция на сексуално рисково поведение, ХИВ и ППИ”. Обучителите на връстници, мотивирани млади хора от цялата страна, освен получаването на информация и придобването на интерактивни умения за преподаване по темите в модула имаха амбициозната цел да преработят наръчника, който е създаден както те казват „през далечната 2002 година”, и оттогава всяка година е ползван от всички обучители на връстници на БМЧК. Добра енергия, ентусиазъм, компетентност и отдаденост белязаха седмицата. Това носи надежда за бъдещето и мотивира допълнително. #Brcyacademy 

 
Гъвкавост и органичност – силни страни на Партньорството за учене и действие

София, 30 август 2018 г.

На поредната среща на Партньорството за учене и действие (ПУД) присъстваха представители на Националната мрежа за децата, Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), фондация Приложни изследвания и комуникации, Министерство на здравеопазването, фондация ПУЛС, Дирекция „Соц. включване“, МТСП, НМЗМ, Фондация „Лале”, УНИЦЕФ, Института за социални дейности и практики и инициативата „Брейв Бейкъри”.
Беше направено резюме на извършените от последната среща дейности от организациите по темата на работната група. Участниците бяха информирани за проведените от БАСП и фондациите ПУЛС и ПИК фокус-групи с младежи по втория тематичен мониторингов кръг на Комитета Ланзароте „Закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба, извършвани чрез информационни и комуникационни технологии“. Стана дума също за уговаряното сътрудничество с канадски и други водещи световни университети, работещи по темите за превенция на сексуалната експлоатация, насилие и посегателства над деца и подрастващи.

 
За интернет безопасността и младите хора

Стара Загора, 24 август 2018 г.

-Законно ли е да се прави фотосесия с разголени снимки на деца и непълнолетни младежи без родителско съгласие? И ако не е законно, реално подсъдно ли е?
-Доколко и по какъв начин разголена дадена снимка се приема за порнография?
Това са само част от въпросите, зададени от младите хора, участавли в консултативна група за закрилата на деца от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба, проведена на 24 август 2018 г. в Стара Загора. Фокусът на работа с младежи от две от езиковите, математическата и търговската гимназии в града гравитираше изключително около информационните и комуникационни технологии. Стана дума за правата на децата и за потенциалните опасности и необходимото отговорно поведение в социалните мрежи и интернет.

Банер

За нас :: Политики :: Политика за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни